อบรมสัมมนา

ทำไมองค์กรท่าน ต้องทำกิจกรรมเหล่านี้

การประชุม สัมมนา ของบริษัท และองค์กรต่างๆ เป็นการดำเนินโครงการ เพื่อให้สมาชิกขององค์กร สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ตามแผนการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์ต่างๆที่ทีมผู้บริหารได้วางแนวทางไว้ รูปแบบการดำเนินโครงการ ประชุม สัมมนานั้น มีตั้งแต่การประชุมเชิงวิชาการ บรรยายโดยวิทยากรให้สาระความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา และการเพิ่มกิจกรรมประกอบการสัมมนาเบื้องต้น เช่น Work Shop
        ในปัจจุบัน การประชุม – สัมมนา นอกสถานที่ของหน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่างๆ ได้ยกระดับจากการประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ขึ้นเป็นสวัสดิการท่องเที่ยว กึ่งสัมมนา ประจำปี ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่มีความคุ้มค่าทั้งกับองค์กร และสมาชิกภายในองค์กรนั้นๆเป็นอย่างมาก เพราะได้ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปีกับเพื่อนร่วมงาน องค์กรก็สามารถสอดแทรกแผนงานประชุม สัมมนา โครงการขององค์กรให้สมาชิกได้รับทราบ พร้อมนำไปปฏิบัติตามนโยบาย

        การท่องเที่ยว กึ่งสัมมนา หรือจะเรียกว่า สัมมนา กึ่งท่องเที่ยวนั้น มีการเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆเข้าไปเป็นรูปแบบการอบรมมากขึ้นจาก Work Shop ประกอบการบรรยาย เป็น Walk Rally และ Team Building ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ในรูปแบบของขบวนการกลุ่มที่สามารถละลายพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร ให้รู้จักกันมากขึ้น รู้จักรักองค์กร และสามัคคีกันมากขึ้น ซึ่งขบวนการกลุ่มในระดับลึก หรือระดับสูง ยังสามารถสลายความขัดแย้งของตัวบุคคล ตลอดจนความขัดแย้งของกลุ่ม แผนกต่างๆภายในองค์กรได้อีกด้วย

        หน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายในองค์กร ให้มีคุณภาพสูงสุด โดยใช้โอกาสในการประชุม - สัมมนา กึ่งท่องเที่ยว ขององค์กร เป็นสะพานเชื่อมสมาชิกภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

        ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดสัมมนา - ท่องเที่ยว ให้กับ หมู่คณะ องค์กร และบริษัทของท่าน เราดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านสำเร็จได้ในทุกระดับความคาดหวัง ตามโครงการของท่าน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรม พร้อม ๆ กับหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งที่ผ่านมา เราได้รับการยอมรับ และชื่นชมจากผู้ที่ได้รับการบริการจากเรา ด้วยรูปแบบกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Work Shop งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กิจกรรม Walk Rally - Team Building งานกีฬาสี ฯลฯ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้ง และ สร้างความสนุกสนานในองค์กรของท่าน ทั้งนี้ เราสามารถดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งใน และนอกสถานที่ของท่าน

รูปแบบกิจกรรม