D.CMI.UP.04 : ทัวร์ดอยอ่างขาง เมืองฝาง และดอยปู่หมื่น

จังหวัด: เชียงใหม่
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
เดินทางโดย: รถปรับอากาศ + รถกระบะ
ราคาเริ่มต้น : 0000 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

เที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้ และ ฟาร์มผีเสื้อท่องเที่ยวสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวนานาชนิดเที่ยวชมเมือง วัด และช็อปปิ้งตลาดเช้า ณ เมืองฝางเรียนรู้วิธีการปลูกชา เก็บใบชา และตากใบชา แบบวิถีชวมูเซอแดง ณ ดอยปู่หมื่น


โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 เชียงใหม่ - ฟาร์มกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - อ.ฝาง
08.30

ออกเดินทางจากเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.ฝาง

09.00

เที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้ และ ฟาร์มผีเสื้อ สวยงามนานาพันธุ์

10.00

นำท่านมุ่งหน้าสู่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

12.00

บริการอาหารมื้อกลางวัน

13.00

เที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ซึ่งสถานที่แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นโครงการหลวงส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2512 เนื่องมาจากได้เสด็จมา และทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ทำการปลูกฝิ่นแต่ยังยากจน ทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งสำคัญต่อระบบนิเวศน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่นของประเทศได้  โดยสถานีเกษตรหลวงอ่าง ใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิด ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผักไม้ดอก เมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่าง แก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูก

15.00

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อ.ฝาง .. เช็คอินเข้าสู่ที่พัก Phumanee Lahu Home Hotel หรือเทียบเท่า ... เชิญท่านสมาชิก ขี่จักยาน เที่ยวมชมตัวเมืองฝาง แวะชมวัดต่างๆ ตามอัธยาศัย

18.30

บริการอาหารมื้อเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 อ.ฝาง - ดอยปู่หมื่น - น้ำตกปู่หมื่น - เชียงใหม่
06.00

ช็อปปิ้งตลาดเช้า ณ ตลาดสดเมืองฝาง

07.00

กลับสู่ที่พัก บริการอาหารมื้อเช้าภายในรีอสร์ท

08.00

นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ ดอยปู่หมืน โดยรถกระบะ (เส้นทางoff road ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ) ดอยปู่หมื่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาแดนลาว ในเขตท้องที่ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย สูงจากระดับ น้ำทะเล 1306 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ด้านบนจะได้พบกับทัศนียภาพอันสวยงาม รวมถึงวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าลาหู่อีกด้วย

09.00

เดินทางถึง ดอยปู่หมื่น ... นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้าน ลาหู่ หรือ (มูเซอร์แดง) และวิถีการปลูกชา และกาแฟ .. เรียนรู้วิธีกระบวนการ การเก็บใบชา การตากใบชา .. เชิญชิมชาท้องถิ่นก่อนกลับ

11.30

นำท่านเที่ยวน้ำตกปู่หมื่น  หรือ น้ำตกงวงช้าง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก มีลักษณะเด่น คือ เป็นน้ำตกที่พุ่งขึ้น ฟุ้งกระจายเป็นฝอยโค้ง คล้าย "งวงช้าง" สวยงามมาก ถือเป็นสิ่งมหัจรรย์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก มีน้ำตลอดทั้งปี

12.00

บริการอาหารมื้อกลางวัน

13.00

นำทุกท่านเดินทางกลับที่พัก เพื่อทำการเช็คเอ้าท์ ... และเดินทางกลับเชียงใหม่

17.00

เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ