เที่ยวดอยสุเทพ และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง

 

   ภาคเหนือ

   ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

   รถตู้-รถโค้ช

   -

ราคาเริ่มต้น

฿ 0


yes กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่เป็นสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ของชาวเชียงใหม่

yes ชมวิถึชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง 


เที่ยวดอยสุเทพ และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว)

เดินทาง ช่วงเช้า 08.30 -12.00  หรือ  ช่วงบ่าย 13.30-17.00

08.30 หรือ 13.30 น.

การเดินทางขึ้นดอยสุเทพ เพื่อเข้าชม วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันศักดิ์สิทธิ์ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 15 กม. ขับรถขึ้นเขาในทางที่คดเคี้ยว และสูงกว่า 3,500 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล วัดนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี้ยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ในเจดีย์สีทองอร่าม จากบริเวณวัดท่านจะได้ชมทัศนียภาพจากมุมสูงที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่

จากนั้นเราจะเดินทางโดยรถบรรทุก (รถ 2 แถว)   เพื่อเข้าชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ตลอดการเดินทางเป็นเส้นทางที่สวยงาม ท่านจะเห็นธรรมชาติตลอด 2 ข้างทาง ในหมู่บ้านยังคงดำรงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขา และเครื่องแต่งกายที่ปักเย็บได้อย่างงดงาม จากนั้นเราจะเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW