image1

 

 

   อุดรธานี

   3 วัน 2 คืน

   รถตู้ปรับอากาศ 6 ที่นั่ง

   9 มื้อ

   3 ดาว หรือเทียบเท่า

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿7,299


ไฮไลท์ทัวร์

yes เที่ยวดินแดนแห่งศรัทธา ..
yes ไหว้ปู่ย่า ลอดท้องพญานาค คำชะโนด
yes เที่ยวชมวัดป่าภูก้อน
yes​​​​​​​ ชมสวนหินผางาม
yes​​​​​​​ ปั่นจักรยานริมฝั่งโขง ราคานี้รวม

✔ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✔ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✔ ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✔ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
✔ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
✔ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

✖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ มินิบาร์, ซักรีด
✖ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
✖ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
✖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อุดรธานี - วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด
23 04.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23 05.00 น.

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 6 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง ขนมปัง พร้อมเครื่องดื่มบนรถ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ(Set Box) และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

23 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

23 16.00 น.

เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี นำทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจำพวกปาล์ม ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ ๆ ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีประทุมมา ภายในป่าชะโนดมีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่า บ่อคำชะโนด เป็นน้ำใต้ดินที่พุ่งไหลซึมตลอดเวลา ให้ท่านได้กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลาภวาสนา

23 ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

23 19.00 น.

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมพาราเทวี หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน
23 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวิหารที่สวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดงจำนวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา นำท่านสักการะองค์พระพุทธูปหินอ่อนกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

23 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ออกเดินทางสู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัดเลาะเลียบลำน้ำโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้อ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนหน้าผาลงมาเห็นแม่น้ำฝั่งประเทศลาวไหลมาบรรจบแม่น้ำโขงเกิดเป็นดอนที่สวยงามมาก ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามได้ จุดไฮไลท์ที่โด่งดั่งคือ Sky Walk ที่วัดผาตากเสื้อแห่งนี้มมีทางเดินกระจกใสรูปทรงเกือกม้า โดยยื่นออกไปทางหน้าผา ทางเดินมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองทะลุลงไปเบื้องล่างได้ เป็นสกายวอร์คกระจกใสแห่งแรกของไทย สมครแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยังเชียงคาน จ.เลย
  นำท่านเที่ยวชม แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่นี่มีลักษณะเป็นแก่งหินขวางลำน้ำโขง ช่วงฤดูแล้งที่น้ำลดระดับจะเห็นแก่งหินเหล่านี้โผล่พ้นขึ้นมาเป็นภาพสวยงาม ชมวิวของลำน้ำโขงที่กว้างขวาง ทอดยาวขนานไปสองฝั่งไทย-ลาว โดยมีภูเขาลูกยักษ์ชื่อ “ภูควายเงิน” ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังอยู่ฝั่งตรงกันข้าม อิสระให้ท่านช้อปปิ้งของฝากขึ้นชื่อคือ มะพร้าวแก้วอ่อน ที่อร่อยและมีชื่อเสียงมากของที่นี่

23 จากนั้น

นำคณะเดินทางต่อไปยัง ถนนคนเดินเชียงคาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินการช้อปปิ้งสินค้าถิ่น งานแฮนด์เมดเก๋ ๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารัก ๆ สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตท้องถิ่นในช่วงค่ำ ที่ตั้งของถนนคนเดินเชียงคานอยู่บริเวณถนนสายล่างในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน บนความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรกว่าๆ ซึ่งเป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ที่บ้านเรือนไม้ในบรรยากาศเก่าๆ ที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน

  **อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกและอรรถรสในการท่องเที่ยวกินดื่มได้ตามใจ**

23 ค่ำ

เข้าสู่ที่พัก (ตั้งอยู่บริเวณถนนชายโขงบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน)

วันที่ 3 ภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - สวนผาหินงาม คุนหมิงเมืองเลย - กรุงเทพฯ
23 05.00 น.

นัดหมายช่วงเช้าเพื่อไป “ เบิ่งตะเว็นมื้อเช้า ณ ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกสุดงดงามแห่งเชียงคาน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมพระอาทิตย์ยามเช้าทีสวยมากอีกจุดหนึ่ง เนื่องจากทะเลหมอกนั้นจะเจอมากน้อยหรืออาจไม่เจอเลยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งหากทะเลหมอกหายไปก็ยังได้เห็นวิวสวยๆของเมืองเชียงคาน ชมความงามแม่น้ำโขง เมืองสานะคามและแก่งคุดคู้จากมุมสูงแทน

23 จากนั้น

นำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองท่านสามารถเดินชม ตลาดเช้าเชียงคาน ให้ท่านได้ลองชิมอาหารพื้นเมือง เช่น ข้าวจี่ ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว ข้าวเปียกเส้น อาหารขึ้นชื่อของเชียงคาน เดินเล่นชมบรรยากาศยามเช้าริมฝั่งโขง ณ ห้องอาหารของที่พัก

23 07.00 น.

บริการอาหารเช้า

23 08.00 น.

นำท่านออกเดินทางไปยัง สวนหินผางาม ตั้งอยู่ที่ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย อยู่ท่ามกลางกลุ่มภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตามากมายบนพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ สมัยก่อนเป็นหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ แต่เมื่อเปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นป่าหินที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดินและการกัดเซาะของฝนทำให้มีรูปทรงที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอุทยานป่าหินที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ที่นี่จึงได้รับฉายาว่าเป็น “คุนหมิงเมืองเลย”

23 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

23 13.30 น.

หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้วนำทุกท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

23 เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก

23 23.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


23

********************************

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW