image1

 

 

   สตูล

   3 วัน 2 คืน

   เรือเร็ว ( Speed Boat )

   6 มื้อ

   3 ดาวขึ้นไป

ราคาเริ่มต้น

฿6,100


ไฮไลท์ทัวร์

yes อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ
yes แวะชมซุ้มประตูแห่งรัก ณ เกาะไข่
yes เที่ยวเกาะที่ทับถมไปด้วยหินสีดำเป็นแสนก้อน ณ เกาะหินงาม
yes ดำน้ำชมสวรรค์ขของท้องทะเล ณ ร่องน้ำจาบังราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ
23 เช้า

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน จากนั้น...นำคณะลงเรือ Speed Boat (เหมาลำ) มุ่งหน้าเขตอุทยานหมู่เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการเจ้าพ่อตะรุเตา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมบริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1) บุฟเฟต์ จากนั้นแวะชมเกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

23 15.00 น.

คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

23 19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 2 ) เซตโต๊ะ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ดำน้ำ เกาะหินซ้อน - เกาะผึ้ง - เกาะไผ่ - หมู่เกาะดง และเกาะรอกลอย - อ่าวสอง เกาะอาดัง - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม
23 06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 ) บุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารรีสอร์ท

23 09.00 น.

หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านเดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้นดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหิน ที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควรนำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นพาท่านไปชมความสวยงามของ เกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย

23 12.00 น

คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 4) บุฟเฟ่ต์ หลังอาหารกลางวันนำท่านพักผ่อนนอนเล่นบนชายหาด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

23 บ่าย

นำคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนำท่าน จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวางปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร สมควรแก่เวลาเดินทางกลับไปยังเกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก ชำระร่างกาย พักผ่อนอิสระ

23 19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 5 ) เซตโต๊ะ ณ ร้านอาหารรีสอร์ท อิ่มแล้วให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่
23 06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 ) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

23 08.00 น.

ให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับ

23 09.00 น.

เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนบนเรือที่ล่องอยู่ในทะเลอันดามัน

23 11.30 น.

ถึงท่าเทียบเรือปากบารา ส่งคณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

23

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

วันที่ 4 ราคา / ท่าน ( กรุ๊ปเหมา )
23

ราคานี้สำหรับกรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป

23 เข้าพัก วารินทร์ บีช รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Standard
เดินทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ 6,100
เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 5,800
เดินทาง 25-30 ท่าน ราคาท่านละ 5,600
เดินทาง 35-40 ท่าน ราคาท่านละ 5,400
เดินทาง 45-50 ท่าน ราคาท่านละ 5,300 

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก เม้าเท้น รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก บันดาหยา รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก บันดาหยา วิลล่า

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW