image1

 

 

   ภาคเหนือ

   ครึ่งวัน ( เช้า / บ่าย )

   รถตู้ Private Van

   ไม่รวม

   Private Tour

ราคาเริ่มต้น

฿ 1,300


ไฮไลท์ทัวร์

ราคาข้างต้น เป็นราคาต่อท่าน สำหรับ 2 ท่านขึ้น
( ออกเดินทางแบบ Private Van )

yes เที่ยวชมวัดในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมในยุคโบราณ
yes กราบสักการะ พระพุทธสิหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา
yes วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
yes ชมวัดเชียงมั่น เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยสมเด็จพญาเม็งราย
yes ช็อปปิ้ง ตลาดกลางที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ณ ตลาดวโรรส


วันที่ 1 เที่ยวชมวัด และเมืองเชียงใหม่
23

เดินทาง ช่วงเช้า 08.30 -12.00  หรือ  ช่วงบ่าย 13.30-17.00

23 08.30 หรือ 13.30 น.

นำท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชมวัดในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 3 วัด วัดทั้งหมดสร้างขึ้นในสมัยล้านนาของแต่ละสถานที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมในยุคโบราณ

23

เริ่มต้นการเดินทางที่ วัดพระสิงห์ สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าคำฟู (1328- 1335) วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา

23

จากนั้น เราจะเดินทางต่อไปยัง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่พอดี และเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ วิหารหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา ความสูงเดิม 90 เมตร แต่ตอนนี้เหลือเพียง 40 เมตร ซึ่งเป็นผลจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1545 จึทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลง

23

และวัดสุดท้ายที่เราจะนำท่านไป คือ วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยสมเด็จพญาเม็งราย (1296 - 1311) เป็นวัดที่มีความสำคัญสำหรับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่

23

จากนั้น เราจะนำท่านนั่งรถชมบรรยากาศรอบเมืองเก่า เพื่อดูคูน้ำที่ล้อมรอบเมือง และปรักหักพังของประตูเมืองที่เก่าแก่ของนครเชียงใหม่

23

จากนั้นเราจะไปที่ตลาดกลางที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ตลาดวโรรส ตลาดนี้เป็นตลาดที่มีชีวิต เพราะทุกคนจะอยู่กับความเร่งรีบ และคึกคักตลอดทั้งวัน และทุกวัน ในตลาดมีทั้ง ผลไม้สด, อาหารแปรรูป, อาหารท้องถิ่น, เสื้อผ้า, ดอกไม้ และขนมขบเคี้ยวต่างๆ ทั้งหมดนี้ขายในราคาที่เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป


23

********************************

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW