image1

 

 

   ภาคใต้

   1 วัน

   เรือเร็ว ( Speed Boat )

   1 มื้อ

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿4,190  ฿3,990


ไฮไลท์ทัวร์

กำหนดการเดินทาง Period ดังนี้
ออกเดินทางทุกวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เดือนมีนาคม วันที 1 , 6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29
เดือนเมษายน 3-6 , 10-19 , 24-26
และเดือน พฤษภาคม 1-3 , 8-10

 

yes เกาะสวยระดับโลก 1 ชั่วโมง 20 นาทีจากจังหวัดระนอง
yes เกาะใหม่ล่าสุดจากทะเลเมียนมาร์ ออกเดินทางจากระนองได้แบบง่ายๆ
yes จุดดำน้ำที่โคตรอลังการ อลังการกว่าทุกๆ เกาะที่เคยเปิด
yes ความอุดมสมบูรณ์บนเกาะที่มีอายุยาวนานกว่าล้านปี
yes โลกใต้น้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการังที่เติบโตบนหินภูเขาไฟ ทำให้ขนาดใหญ่อลังการ ยาวนับกิโลเมตร และสีสันสวยงาม
yes สำหรับสาย Photo Shot .. มีชิงช้า เปล ออกแบบอย่างมีสไตล์ชิคๆ อยู่ติดริมชายหาดให้ได้แอคท่าถ่ายรูปกัน

* บริหารจัดการโดย Love Andamanราคานี้รวม

✔ ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ไทย - พม่า ( เฉพาะคนไทย )
✔ เรือ  Speed Boat นำเที่ยว
✔ รถรับ- ส่ง ตัวเมืองระนอง - ท่าเรือ
✔ อุปกรณ์ดำน้ำดื้น ( ชูชีพ สน็อคเกิ้ล )
✔ อาหารมื้อเช้า 1 มื้อ ( ชา กาแฟ โอวัลติน คุ๊กกี้ )
✔ อาหารมื้อกลางวัน 1 มื้อ พร้อมเครื่องดื่ม และของว่าง
✔ ไกด์ท้องถิ่น
 ✔ ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

✖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)
✖ กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม
✖ ทิปมัคคุเทศก์
✖ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ Visa ไทย-พม่า
✖ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว...
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 ทัวร์ใหม่ .. เกาะเซลาวา SE LA VA island
23 07.30 น.

รถตู้บริการรับส่งจากที่พัก สู่จุดเช็คอิน

23 08.00 น.

สมาชิกพร้อมกัน ณ จุดเช็คอิน บริการอาหารเช้า ข้าวต้ม ขนมปัง ชา กาแฟ .. ทุกท่านจะได้รับฟังคำบรรยายสาธิตวิธีการท่องเที่ยวทั้งหมด

23 08.30 น.

นำทุกท่านสู่ ท่าเรือ จ.ระนอง พร้อมตรวจเอกสารผ่านแดนที่ถูดจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว ( การผ่านแดนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น )

23 09.00 น.

ออกจากท่าเรือเกาะสอง ประเทศพม่า .. เรือล่องผ่านหมู่เกาะมากมาย สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ของทะเลพม่า

23 10.20 น.

เดินทางถึง เกาะเซลาวา Z Se La Va ) หมู่เกาะที่อยู่ทางขอบนอกของทะเลพม่า เกาะที่ถือกำเนิดจากหินลาวใต้ทะเล ที่เต็มไปด้วยไอวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวมอแกน

23 10.25

ทุกท่านรับบริการพิเศษ Welcome Set สูตรเฉพาะของ Se La Va

23 10.45

จากนั้นนำทุกท่านล่องเรือไปยัง จุดดำน้ำ "Butterfly Bay" แนวปะการังแกนสีฟ้าและปะการังโขดตามแนวเกาะภูเขาไฟ

23 11.20

ต่อกันที่ดำน้ำจุดที่สอง ที่ "Flozen Lava" ปะการังที่พบได้มากในโซนนี้ จะเป็นปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง สีม่วงอ่อนหนาแน่นสมบูรณ์กว่าในท้องทะเลทั่วไป จากนั้น เลยไปจนถึงจุดดำน้ำที่สาม "ฺBloom Eden" สวนใต้ทะเล ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ทะเลเป็นหมื่นต้น สีสันสวยงาม ขึ้นเบียดกันอวดสีสัน เหมือนดอกไม้บานในยามเช้าบนลานหินภูเขาไฟใต้ท้องทะเล

23 12.30

นำทุกท่านกลับมาสู่ชายหาด เกาะเซลาวา .. รับประทานอาหารกลางวันระดับพรีเมียม พร้อมแวะพักจุดถ่ายภาพเช็คอิน อันเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ม่านต้นไม้ ชายหาดร่มรื่น บวกกับหาดทรายที่ขาดบริสุทธิ์ ช่างเป็นภาพที่ประทับใจยิ่งนัก

23 13.30

พักผ่อนที่ชายหาด และสำรวจถ้ำหินภูเขาไฟสีดำ Black Volcano Rock ซึ่งเป็นหินบะซอลท์หรือ หินอัคนี ที่มีอายุกว่าล้านปี เกิดจากหินลาวาขึ้นมาเย็นตัวบนพื้นผิวโลก

23 14.00

เชิญทุกท่านรวมตัวกันอีกครั้ง ณ จุดพักผ่อนส่วนตัว พร้อมจิบชาพม่า ยามบ่าย เติมพลัง เตรียมพร้อมออกเดินทางกลับ

23 15.30 น.

ได้เวลาอันสมควร .. บอกลาความสวยงามของทะเล มุ่งหน้าสู่เกาะสอง เพื่อรับเอกสารผ่านแดน

23 17.00 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือจ.ระนอง .. รถตู้พร้อมบริการรับส่งกลับที่พัก .. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


23

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่่นลมทะเล อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

************************************************************************


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW