image1

 

 

   ภาคกลาง

   ครึ่งวัน ( เช้า )

   รถตู้ หรือ รถโค้ช

   ไม่รวม

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿790  ฿690


ไฮไลท์ทัวร์

yes ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ณ ตลาดร่มหุบ สถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นเต้น Amazing Thailand
yes เที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีราคานี้รวม

อัตราค่าบริการรวม
✔ รถตู้ปรับอาการ รับ - ส่ง โรงแรม + ท่องเที่ยวตามโปรแกรม ( กรณี HIGH SEASON อาจปรับเป็นรถโค้ช
✔ มัคคุเทศก์
✔ Vat 7%

ราคานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการไม่รวม
✖ ค่าเรือพาย กรณีต้องการนั่งเรือพายท่องเที่ยวในตลาดน้ำฯ
✖ ค่ากิจกรรมต่างๆ ณ ปางช้างเผือก
✖ กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม
✖ ทิปมัคคุเทศก์
✖ กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 9 ขวบ ติดต่อเจ้าหน้าที่


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว...
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี ]ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทางง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 ตลาดร่มหุบ และ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ( ครึ่งวัน )
23 06.30 น.

รับท่านสมาชิก ณ โรงแรมที่พัก

23 08.20 น.

นำท่านสมาชิกเดินทางถึง ตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดแม่กลอง .. สถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นเต้น อะเมซิ่งแห่งหนึ่งของเมืองไทย ท่านจะได้เห็นรถไฟค่อยๆ วิ่งผ่านท่านในระยะประชิด ร้านค้าต่างๆ จะหุบร่ม เก็บโต๊ะ เพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน และเมื่อรถไฟวิ่งผ่านไป ร้านค้าต่างๆ ก็จะกางร่มเข้าไปในทางรถไฟเช่นเดิม ท่านสามารถเดินเลือกชมสินค้าของชาวบ้าน อาทิ ผักสด สินค้าพื้นเมืองต่างๆ

23 09.15 น.

นำท่านสมาชิก เดินทางถึง ท่าเรือหางยาว .. สนุกกับการล่องเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของชาวสองฝั่งคลอง .. มุ่งหน้าสู่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

23 09.30 น.

นำท่านสมาชิกเดินทางถึง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สัมผัสชีวิตของชาวเกษตรกร ที่นำผลิตภัณฑ์หลากหลายในท้องถิ่นของตัวเอง นำลงเรือมาขาย อาทิ ผลไม้ ดอกไม้ และงานหัตถกรรม ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย


23

... ท่านสามารถเลือกโปรแกรมท่องเที่ยว ดังนี้ ...


23 10.30 น.

- ท่องเที่ยว ปางช้างเผือก ( กลุ่มใหญ่ )

ออกเดินทางจาก ตลาดน้ำดำเนินสะดวก มุ่งหน้าสู่ ปางช้างเผือก สถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่ เป็นปางช้างที่เน้นกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ขี่ช้าง ชมการแสดงช้าง ขี่ ATV ยิงBB Gun และอื่นๆ อีกมากมาย

23 12.00 น.

คณะออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ


23 11.30 น.

- หรือ ท่องเที่ยวภายในตลาดน้ำดำเนินสะดวก

23 11.45 น.

ออกจากตลาดน้ำดำเนินสะดวก มุ่งสู่ปางช้างเผือก เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมกลุ่มสมาชิกท่องเที่ยวปางช้างเผือก

23 12.00 น.

คณะออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

23 14.00 น.

เดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ


23

**********************************

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


23

กรณีเกิดปัญหาการจราจร ไม่สามารถเดินทางถึงตลาดร่มหุบในรอบเวลารถไฟถึงสถานี ( ชมร่มหุบ )
โปรแกรมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก > ตลาดร่มหุบ แทน

รอบตารางรถไฟ ณ ตลาดร่มหุบ

Train Arrival times    :  8:30 a.m. & 11:10 a.m.
Train Departure times :  9:00 a.m. & 11:30 a.m.


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW