image1

 

 

   กาญจนบุรี

   2 วัน 1 คืน

   รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

   1 มื้อ @ โรงแรมที่พัก

   3 ดาว หรือเทียบเท่า

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿2,999


ไฮไลท์ทัวร์

yes ท่องเที่ยวสังขละบุรี เมือสามหมอก
yes ดินแดนอารยธรรมสามวัฒนธรรม ไทย มอญ และ กะเหรี่ยง
yes​​​​​​​ เที่ยวชมสถานที่ไฮไลท์ 
yes​​​​​​​ วัดหินแท่นลำภาชี 
yes​​​​​​​ วัดวังก์วิเวการาม 
yes​​​​​​​ เจดีย์พุทธคยา 
yes​​​​​​​ ถนนคนเดินสังขละบุรี 
yes​​​​​​​ ตักบาตรสะพานมอญ 
​​​​​​​yes​​​​​​​ ล่องเรือชมเมืองบาดาลราคานี้รวม

✔ ค่าห้องพักปรับอากาศ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน @ โรงแรมพรไพลิน หรือเทียบเท่า
✔ ค่าอาหารมื้อเช้า @ โรงแรมพรไพลิน หรือเทียบเท่า
✔ ค่าเรือนำเที่ยว ชมเมืองบาดาล
✔ มัคคุเทศก์ นำท่องเที่ยว 
✔ ค่ารถตู้ปรับอากาศ V.I.P. 9 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
✔ ประกันภัยการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

✖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
✖ ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น
✖ ค่าธรรมเนียมเข้าชมอื่นๆ กรณีมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว
✖ ชุดตักบาตร ตอนเช้า สะพานมอญ
✖ กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 วัดหินแท่นลำภาชี - วัดวังก์วิเวการาม - เจดีย์พุทธคยา - ถนนคนเดินสังขละบุรี - Pornpailin Riverside Resort
23 05.30 น.

สมาชิกทุกท่าน พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ คอยดูแลต้อนรับ ทุกท่านอย่างเป็นกันเอง อำนวยความสะดวก จัดเก็บสัมภาระของสมาชิกทุกท่านขึ้นบน รถตู้ปรับอากาศ V.I.P. แบบ 9 ที่นั่ง พร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน อาทิ เครื่องเสียง DVD มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี

23 07.00 น.

แวะให้รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

23 10.00 น.

นำทุกท่าน เดินทางถึง วัดหินแท่นลำภาชี ชม อุโบสถสำเภาแก้วร้อยล้าน หนึ่งเดียวในประเทศไทย มีรูปปั้นของสมเด็จพระพุฒจารย์โตสีทององค์ใหญ่ด้านหน้าวัด และกราบนมัสการหลวงพ่อทันใจ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่องโชคลาภ เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย

23 12.00 น.

นำทุกท่าน แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เลือกทานได้อิสระตามอัธยาศัย

23 16.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน เดินทางท่องเที่ยว วัดวังก์วิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตมะ) ไหว้พระ ปราสาทเก้ายอด วิหารพระหินอ่อน พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมของมอญ วิจิตรตระการตา สถานที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างวิจิตรบรรจงมีความงดงามยิ่งนัก และสักการะ เจดีย์พุทธคยา ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน เชิญทุกท่านถ่ายภาพประทับใจ ตามอัธยาศัย

23 17.30 น.

นำทุกท่าน เดินทางถึง ถนนคนเดินสังขละบุรี เชิญทุกท่านเลือกทานอาหารเย็น ได้ตามอัธยาศัย อาทิ หมูจิ้มจุ่ม ไอศกรีมลำไผ่สังขละบุรี และของกินมากมาย ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม มอญ กะเหรี่ยง พม่า และดนตรีเพื่อชีวิต สัมผัสวิถีชาวมอญ เสน่ห์เล็กๆของเมืองสังขละบุรี เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย

23 19.30 น.

นำสมาชิกทุกท่าน เดินทางถึง Pornpailin Riverside Resort พร้อมรับ Welcome Drink เย็นๆ โดย ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ในการนำกระเป๋า เช็คอินเข้าสู่ห้องพัก

23 20.30 น.

คืนนี้นอนหลับฝันดี ฝันเห็นเจ้าชาย เจ้าหญิง ฝันแสนสวยงาม . . ราตรีสวัสดิ์ . . z Z Z

วันที่ 2 ตักบาตรสะพานมอญ - ล่องเรือชมเมืองบาดาล - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ
23 06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.. ต้อนรับวันใหม่ด้วยบรรยากาศสบายๆ เมืองสามหมอก ริมแม่น้ำสามสาย

23 07.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน ร่วมทำบุญใส่บาตร กับชาวบ้านมอญ สัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ แบบฉบับชาวมอญ เก็บภาพความประทับใจ เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย

23 08.00 น.

บริการอาหารเช้า แด่สมาชิกทุกท่าน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

23 09.00 น.

สมควรแก่เวลา .. เชิญสมาชิกทุกท่านจัดเตรียมสัมภาระ เตรียมตัวเช็คเอ้าท์ อำลาที่พัก

23 10.00 น.

นำท่านสมาชิก ล่องเรือชมเมืองบาดาล โบสถ์จมน้ำ วัดสมเด็จ (เก่า) ซึ่งท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น และต้องถูกทิ้งร้างให้จมน้ำมากว่ายี่สิบปี จากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ ไหว้พระ เก็บภาพความประทับใจ แล้วล่องเรือชมบรรยากาศสองริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งจะพบวิถีการดำเนินชีวิตของ ชาวมอญ ผ่อนคลายอิริยาบถ ตามอัธยาศัย

23 12.00 น.

นำทุกท่าน แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เลือกทานได้อิสระตามอัธยาศัย

23 16.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน แวะพัก เลือกซื้อของฝากมากมาย อาทิ วุ้นมะพร้าวอ่อน มะขามแก้ว ทองม้วนสด

23 17.00 น.

นำท่านสมาชิก ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย ดูหนัง ฟังเพลง

23 19.00 น.

นำสมาชิกทุกท่าน เดินทางถึง กรุงเทพฯ … พร้อมความประทับใจ...มิรู้ลืม


23

********************************

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW