image1

 

 

   สุราษฎร์ธานี

   2 วัน 1 คืน

   เรือโดยสาร

   3 มื้อ

   3-4 ดาว

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿4,390


ไฮไลท์ทัวร์

ราคาข้างต้น เป็น ราคาต่อท่าน สำหรับการจอง 2 -3 ท่าน
กรณีพักเดี่ยว หรือ จำนวนอื่นๆ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่

ราคานี้สำหรับการเดินทาง วันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ เท่านั้น
หากต้องการจองในวันหยุดยาว - นักขัตฤกษ์ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่

 

yes The Greenery Panwaree แพพักบนเขื่อนเชี่ยวหลาน

yes ที่ถูกออกแบบที่พักให้กลมกลืนเข้ากับธรรมชาติอย่าลงตัว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

yes นอกจากนี้ ยังเป็นแพพักเพียงแห่งเดียวในเชื่อนเชี่ยวหลาน ที่มีร้านอาหารและบาร์ 2ชั้น Seaview

yes ให้ได้ชมทะเลหมอกยามเช้าและบรรยากาศยามเย็น ในแบบระดับเดียวกับสายตาของผู้มาเยือน

yes มีโซนกิจกรรมให้ได้ Chill Out อย่างเต็มที่ อาทิ sofaลอยน้ำ เบาะลอยน้ำ ตาข่ายนอนchill 

yes​​​​​​​ หรือจะเป็น บริการมื้ออาหารแบบพิเศษ คือ Thegreenery Floating Meal และ Dinner Honeymoon set

yes​​​​​​​ ที่จัดบริการขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ " คู่รักฮันนีมูน " ที่ต้องการความพิเศษอีกด้วยราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 ท่าเรือเทศบาลฯ - ล่องเรือ เข้าเช็คอิน รีสอร์ท - ชมพระอาทิตย์ตก
23 11.30 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา ..  นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

23 12.30 น.

Check-in เข้าห้องพัก แพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่ 

บริการอาหารมื้อเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ ( มื้อที่ 1 ) .. เชิญทุกท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น พายเรือคายัค เล่นน้ำ ถ่ายรูปชมบรรยากาศโยรอบรีสอร์ท

23 17.00 น.

นัดหมายเวลา เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ล่องเรือ ชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก 

และ กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละที่อยู่อาศัย เพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน ( Chiewlarn Stories Telling )

23 18.30 น.

บริกาอาหารมื้อค่ำ ( มื้อ 2 ) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ .. เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ชมบรรยากาศเขื่อนฯยามเช้า - เช็คเอ้าท์ - ท่าเรือเทศบาลฯ
23 06.30 น.

กิจกรรมมอร์นิ่งซาฟารี (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสายหมอกยามเช้า ชมนก ชมสัตว์ต่างๆมากมาย ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

23 07.30 น.

บริการอาหารมื้อเช้า ( มื้อที่ 3 ) พร้อมบรรยากาศยามเช้าในสายหมอก

23 09.30 น.

Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ “กุ้ยหลินเมืองไทย” อีกครั้ง

พร้อมทั้งฟังประวัติความเป็นมาของพื้นที่ก่อนการสร้างเขื่อน / หมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่อยู่ใต้น้ำ / ผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาสกและเรื่องราวของสัตว์ป่าจากไกด์ท้องถิ่น

23 10.30 น.

นำทุกท่านถึงท่าเรือเทศบาลฯ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


23

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

***************************************************************


23

รายละเอียดรีสอร์ท

- สัญญาณมือถือ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ( AIS ) กรณีฉุกเฉินสามารถใช้โทรศัพท์ดาวเทียมได้
- ไม่มี Internet และ WIFI
- ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ สามารถใช้ได้ในเวลา 17.00 - 09.00 น. ( พัดลมสามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง )
รอบเรือ : ขาไปจากท่าเรือ 11.30 น.  //  ขากลับจากแพฯ 09.00 น.


23

แพคเกจนี้รวม

- เรือไป-กลับ
- ที่พัก 1 คืน ( ราคานี้ เฉพาะ Type : Superior )
- อาหาร 3 มื้อ
- กิจกรรมนำเที่ยว ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน / ถ่ายภาพเขาสามเกลอ / ชมพระอาทิตย์ตก / ล่องเรือชมธรรมชาติ สายหมอกยามเช้า
- อุปกรณ์ เครื่องเล่น ต่างๆ
- ค่าบริการอุทยานฯสาหรับคนไทย
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ
- มัคคุเทศก์นาเที่ยว


23

แพคเกจนี้ไม่รวม
- รถรับ-ส่งจากสนามบินสุราษฎร์ธานี
- อาหารและเครื่องดื่มสั่งนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ตามแต่การบริการ


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW