image1

 
 

   สุราษฎร์ธานี

   2 วัน 1 คืน

   เรือโดยสาร

   3 มื้อ

   4 ดาว

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿3,790  ฿2,550


ไฮไลท์ทัวร์

ราคาข้างต้น เป็น ราคาต่อท่าน สำหรับการจอง 2 ท่าน
เฉพาะวันธรรมดา

กรณีพักเดี่ยว หรือ จำนวนอื่นๆ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่

yes The Laguna Chiewlarn เป็นแพที่พักตั้งอยู่ในเขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชประภา) นั่งเรือเพียง 35 นาที
yes ท่านก็จะพบกับแพที่พักลักษณะโค้งยาวรับกับทิวเขาพาโนรามา
yes ด้วยโครงสร้างที่เน้นงานไม้โอบล้อมด้วยธรรมชาติ อีกทั้งการตกแต่งภายในที่ทันสมัย สีสันสดใส ดูสนุกสนาน ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
yes ทำให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศร่วมสมัยในคราวเดียวกัน
yes เมื่อมองออกไปจากห้องพักท่านจะพบกับวิวภูเขารายล้อมสวยงาม


โปรแกรมทัวร์

10.45 น.

พร้อมกัน ณ จุดหมาย “ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน” และชำระค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ( ราคาข้างต้นยังไม่รวม )
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
คนไทย ผู้ใหญ่ 40.- / เด็ก 20.-
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300.- / เด็ก 150.-

11.00 น.

นำทุกท่าน ออกเดินทางโดยเรือโดยสาร ไปยัง The Laguna Chiewlarn ระหว่างทาง ชมธรรมชาติทะเลสาบเชี่ยวหลาน ..  แวะเก็บภาพที่ระลึกกับเขาสามเกลอ

11.45 น.

สมาชิกทุกท่าน เดินทางถึง The Laguna Chiewlarn เช็คอินรับกุญแจเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ( มื้อ 1 ) พร้อมชมวิวท่ามกลางธรรมชาติสุดโรแมนติก

13.00 น.

ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ
มีบริการเรือคายัคหน้าห้องพัก (มัดจำค่าไม้พาย 500บาท) หรือสามารถเดินเที่ยวชมเก็บภาพบรรยากาศของรีสอร์ท

17.30 น.

เวลานัดหมาย เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย .. ออกเดินทางโดยเรือ เพื่อไปชมพระอาทิตย์ตก เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สุดแสนจะโรแมนติก

19.00 น.

บริการอาหารมื้อเย็น ( มื้อ 2 ) อิ่มเอมกับบรรยากาศรอบกาย พร้อมหมู่ดาวบนท้องฟ้า .. เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ บริการเครื่องดื่มร้อน และขนมปัง

07.00 น.

เชิญทุกท่าน พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ... พาท่านล่องเรือ ชมธรรมชาติในสายหมอกยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจ 

07.30 น.

บริการอาหารมื้อเเช้า ( มื้อที่ 3 )

09.00 น.

Check-out ออกเดินทางกลับท่าเรือเทศบาลฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

****************************************************************


***ในการชำระค่าธรรมเนียมสูงอายุ 60 ขึ้นไป หรือ ผู้พิการไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะคนไทยเท่านั้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะขึ้นกับอุทยานฯ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางอุทยานได้โดยตรง หากมีการเปลี่ยนแปลง ***

– รอบเรือ : ขาไปจากท่าเรือ 11.00 น.  //  ขากลับจากแพฯ 09.00 น.  
(หากท่านไม่ทันรอบเวลาดังกล่าว จะมีค่าเรือบริการเพิ่มเติม เริ่มต้น 1,700 บาท ไปส่งที่ท่าเรือ ราคาต่อ 1 เที่ยว )

– ระบบไฟฟ้าภายในห้องพักบริการ 18.00-06.00 / ไฟฟ้าบริเวณส่วนกลางบริการ 24 ชม.
ราคานี้รวม

✔ เรือโดยสาร ไป-กลับ THE LAGUNA CHIEWLARN
✔ ห้องพัก 1 คืน
✔ กิจกรรมนำเที่ยว ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน / ถ่ายภาพเขาสามเกลอ / ชมพระอาทิตย์ตก / ล่องเรือชมธรรมชาติ สายหมอกยามเช้า
✔ อาหาร 3 มื้อ
✔ กิจกรรมเล่นน้ำ พายเรือคายัก
✔ ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

✖ รถรับ-ส่งจากสนามบินสุราษฎร์ธานี
✖ ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ( ตามรายละเอียดด้านบน

✖ อาหารอื่นๆท่ีนอกเหนือจากเมนูของแพท่ีพัก เช่นอาหารทะเล บาบีคิว เป็นต้น

✖ ราคาข้างต้นไม่รวมการเข้าพักวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มท่านละ 300.-


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 ท่าเรือเทศบาลฯ - ล่องเรือ เข้าเช็คอิน รีสอร์ท - ชมพระอาทิตย์ตก
23 10.45 น.

พร้อมกัน ณ จุดหมาย “ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน” และชำระค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ( ราคาข้างต้นยังไม่รวม )
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
คนไทย ผู้ใหญ่ 40.- / เด็ก 20.-
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300.- / เด็ก 150.-

23 11.00 น.

นำทุกท่าน ออกเดินทางโดยเรือโดยสาร ไปยัง The Laguna Chiewlarn ระหว่างทาง ชมธรรมชาติทะเลสาบเชี่ยวหลาน ..  แวะเก็บภาพที่ระลึกกับเขาสามเกลอ

23 11.45 น.

สมาชิกทุกท่าน เดินทางถึง The Laguna Chiewlarn เช็คอินรับกุญแจเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

23 12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ( มื้อ 1 ) พร้อมชมวิวท่ามกลางธรรมชาติสุดโรแมนติก

23 13.00 น.

ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ
มีบริการเรือคายัคหน้าห้องพัก (มัดจำค่าไม้พาย 500บาท) หรือสามารถเดินเที่ยวชมเก็บภาพบรรยากาศของรีสอร์ท

23 17.30 น.

เวลานัดหมาย เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย .. ออกเดินทางโดยเรือ เพื่อไปชมพระอาทิตย์ตก เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สุดแสนจะโรแมนติก

23 19.00 น.

บริการอาหารมื้อเย็น ( มื้อ 2 ) อิ่มเอมกับบรรยากาศรอบกาย พร้อมหมู่ดาวบนท้องฟ้า .. เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ชมบรรยากาศเขื่อนฯยามเช้า - เช็คเอ้าท์ - ท่าเรือเทศบาลฯ
23 06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ บริการเครื่องดื่มร้อน และขนมปัง

23 07.00 น.

เชิญทุกท่าน พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ... พาท่านล่องเรือ ชมธรรมชาติในสายหมอกยามเช้า เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจ 

23 07.30 น.

บริการอาหารมื้อเเช้า ( มื้อที่ 3 )

23 09.00 น.

Check-out ออกเดินทางกลับท่าเรือเทศบาลฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ


23


โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

****************************************************************


23

***ในการชำระค่าธรรมเนียมสูงอายุ 60 ขึ้นไป หรือ ผู้พิการไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะคนไทยเท่านั้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะขึ้นกับอุทยานฯ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางอุทยานได้โดยตรง หากมีการเปลี่ยนแปลง ***

– รอบเรือ : ขาไปจากท่าเรือ 11.00 น.  //  ขากลับจากแพฯ 09.00 น.  
(หากท่านไม่ทันรอบเวลาดังกล่าว จะมีค่าเรือบริการเพิ่มเติม เริ่มต้น 1,700 บาท ไปส่งที่ท่าเรือ ราคาต่อ 1 เที่ยว )

– ระบบไฟฟ้าภายในห้องพักบริการ 18.00-06.00 / ไฟฟ้าบริเวณส่วนกลางบริการ 24 ชม.


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW