image1

 

 

   เชียงราย

   2 วัน 1 คืน

   รถตู้ (เดินทางจากเชียงใหม่)

   4 มื้อ

   3 ดาว หรือเทียบเท่า

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่


ไฮไลท์ทัวร์

yes ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม วัดร่องขุ่น

yes ชมแหล่งรวมงานศิลป์ ณ บ้านดำ

yes อิ่มเอิบไปกับสวนดอกไม้ ภายในพระตำหนักดอยตุง

yes ล่องเรือบนแม่น้ำโขง ชมจุดสามเหลี่ยมทองคำ

yes แวะไร่แลนด์มาร์คชื่อดัง สิงห์ปาร์คราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 น้ำพุร้อนแม่ขะจาน – วัดร่องขุ่น – พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – หมู่บ้านชาวเขา – วัดพระแก้ว
23 07.00 - 07.45 น.

รับสมาชิกทุกท่านจากโรงแรมที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่

23 เช้า

ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง มุ่งสู่ จ.เชียงราย ... นำสมาชิก แวะ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน ท่านสมาชิกสามารถต้มไข่ต้มลงในบ่อน้ำพุร้อน หรือสามารถผ่อนคลายจิบ ชา กาแฟ แช่เท้าสบายๆ ในน้ำแร่ธรรมชาติ ตามอัธยาศัย

23 จากนั้น

นำท่านสมาชิก เดินทางถึง วัดร่องขุ่น ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องไปเยือนเมื่อไปถึงจ.เชียงราย วัดร่องขุ่นเป็นที่ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรเรืองนาม ที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ

23 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (1) แด่ท่านสมาชิก ร้านอาหาร ในตัวเมืองเชียงราย

23 บ่าย

นำสมาชิกทุกท่าน เดินทางถึง บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ภายในได้แสดงงานด้านศิลปะปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านไม้ ศิลปะแบบล้านนา บ้านปูนรูปทรงแปลกตา บ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ”

23 จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา เชิญทุกท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอาข่า และ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว

23 และ

นำท่านสมาชิก เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงราย ชมเมืองเชียงรายรอบๆ และ นำท่านแวะกราบสักการะ พระหยก ณ วัดพระแก้ว วัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย เป็นวัดที่ไทยได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ) และปัจจุบัน วัดพระแก้ว เชียงรายแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระหยก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา

23 เย็น

นำท่านสมาชิก เช็คอินโรงแรมที่พัก ในตัวเมืองเชียงราย ( นอน 2 ท่านโรงแรม 3 ดาว หรือ เทียบเท่า )
( กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท )

23 19.00 น.

บริการอาหารมื้อเย็น ( 2 ) แด่ท่านสมาชิก และนำท่าน ช็อปปิ้ง สนุกสนาน ไนท์มาร์เก็ต ของเมืองเชียงราย ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 พระตำหนักดอยตุง – ล่องเรือแม่น้ำโขง – สามเหลี่ยมทองคำ – พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น – สิงห์ปาร์ค
23 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (3) .. เช็คเอ้าท์โรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยตุง

23 เช้า

นำท่านสมาชิก เดินทางถึงดอยตุง เที่ยวชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 บนยอดดอยที่แห้งแล้ง เนื่องจากชาวบ้านบุกรุกทำลายป่าในการขยายพื้นที่ทำกิน ปลูกฝิ่น โดยพระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” จึงกำเนิดเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น และเชิญทุกท่านเที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ภายในสวนแม่ฟ้าหลวง ถ่ายรูป กับบรรยากาศเย็นสบาย และดอกไม้สีสันนานาชนิด

23 จากนั้น

เดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ นำทุกท่าน ล่องเรือบนแม่น้ำโขง ชมพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (เชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (ท่าขี้เหล็ก,รัฐฉาน) มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทย-ลาว นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่ง

23 เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ( 4 ) แด่ท่าน ร้านอาหารบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง

23 จากนั้น

นำสมาชิก เดินทางเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องมือและเครื่องใช้ในการสูบฝิ่นของผู้คนในอดีต มีทั้งประวัติของสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ปลูกฝิ่น ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สูบฝิ่น แสดงให้ชม

23 เย็น

นำทุกท่าน เดินทางถึง สิงห์ปาร์ค ( ไร่บุญรอด ) หนึ่งในแลนด์มาร์กที่ต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูป โดยเฉพาะสิงห์ตัวยักษ์สีเหลืองทองด้านหน้าทางเข้าที่ตั้งเด่นเป็นสง่า ไร่นี้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยพื้นที่กว่า 8,000 ไร่

23 ค่ำ

ส่งทุกท่านสู่เมืองเชียงใหม่

23 19.00 น.

เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม ..

23

.. โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ..

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW