P. SCAN BI 1901 : มหัศจรรย์ .. Scnadinavia ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

ประเทศ: สแกนดิเนเวีย
ระยะเวลา: 12 วัน 9 คืน
สายการบิน: การบินไทย (TG)
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
รวมมื้ออาหาร: 27 มื้อ
ระดับโรงแรม: 3 ดาวขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น : 139,900 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

yes ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วันyes โคเปนเฮเกน รูปปั้นนางเงือกน้อย พระราชวังอามาเลียนบอร์ก ท่าเรือนูฮาวน์yes เมืองกอล ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ชมเมืองมรดกโลกเบอร์เกนyes สถานีรถราง Fløibanen เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา Fløyenyes ถ่ายรูปกับ โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล ลานกระโดดสกีyes โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิน จัตุรัสเซเนท หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิ yes ชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม  แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวงyes ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง สถานีรถไฟใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เรือวาซาyes พิเศษ!! พักในเรือสำราญ 2 คืน + พิเศษ!! จับปูอลาสก้า


โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 วันแรก เช็คอนิ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.

พร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2 เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - รูปป้ันนางเงือกน้อย - น้ำพเุกฟิออน - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ท่าเรือนูฮาวน์ - ชอปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ - ท่าเรือสำราญ DFDS (-/กลางวัน/เย็น)
01.20 น.

ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกนโดยเที่ยวบินที่ TG950 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง50 นาที**

07.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์กผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ ...
โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์กและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย

จากนั้น

นำท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นของขวัญ แก่กรุงโคเปนเฮเกน โดยคาร์ลจาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อต้ังบริษัท เบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจ้างศิลปินชาวเดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปั้นรูปเงือกน้อยนี้โดยนำแบบใบหนา้มาจากนักเต้นบัลเล่ต์ ชื่อเอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่เป็นหญิงเปลือยนำแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและที่นี่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง
น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปป้ันของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนที่กำลังลากจูงวัวกระทิง 4 ตัว ที่มีความเชื่อว่า เทพีนอร์ดิกเกฟิออนทา การไถคราดเพื่อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนั่นเอง
ชม พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมน้ำ ทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สร้างข้ึนเมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์กและใช้เป็นที่พำนักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว ภายในจัดแสดงสิ่งของล้ำ ค่าต่างต่างมากมาย อาทิ เครื่องเพชรมหามงกุฎ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เดินทางสู่

ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกลๆ้ ตัวเมืองหลวงเพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้า และใช้เป็นท่าเรือพาณิชยสำหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า .. ในวันอากาศดีๆ ถือเป็นศูนยร์วมของนักท่องเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆได้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ILLUM ROOFTOP ชั้นบนสุดของห้าง ILLUM ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคของเมืองโคเปเฮเกน
***ในกรณีที่ร้านปิดทางเราจะจัดร้านให้ในเทียบเท่าระดับเดียวกัน***

จากนั้น

ให้ท่านได้อิสระชอปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก ร้านบนถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองนั้นเต็มไปด้วยแบรนด์ดังที่เราคุ้นเคยดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ที่ไม่ว่าใครจะเข้ามาแล้วกี่เมืองกี่สาขาก็ไม่สามารถหยุดขาตัวเองไม่ให้เดินเข้าไปซ้ำได้ แต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือ ร้านของ
แบรนดด์ีไซเนอร์ท้องถิ่นชื่อดัง อย่าง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ที่ตั้งอยู่บริเวณนี้เช่นกัน

15.30 น.

ได้เวลาอัน สมควรเดินทางสู่ท่าเรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อทำการเช็คอิน
(การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสำหรับค้าง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย)

17.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษีบนเรือมากมายร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ

19.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือเมนูซีฟู๊ดและอื่นๆอีกมากมาย

ที่พัก

DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่

วันที่ 3 เมืองกอล - เมืองฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองเบอร์เกน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

09.45 น.

เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เป็นปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางจากเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม Flam นำท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม.จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่น ดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ระหว่างทางล่องเรือนั้น เราจะได้พบกับหมู่บ้านเล็กๆ หลายหมู่บ้าน ด้านข้างมีภูเขาจะมีน้ำตกเล็กๆ ที่ไหลมาจากหน้าผาให้เราเห็นเรื่อยๆ โดยเรือจะเริ่มออกจากเมืองกู๊ดวาเก้น ไปถึงยังท่าที่เมืองฟลอม

นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นเมืองท่าโบราณเเละมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีความสวยงามของอาคารต่างๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งเเต่สมัยศตวรรษที่18 โดยได้รับสมญานามว่า เป็นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของนอร์เวย์

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก

SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 สถานีรถราง Fløibanen - เบอร์เกน - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - เมืองเกลโล
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นา ท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพื่อข้ึนไปบนยอดเขาFløyen และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเบอร์

เกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอร์ดที่สวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ 15 นาที

วันที่ 5 เมืองออสโล - สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - โอเปร่าเฮ้าส์ ออสโล - ลานกระโดดสกี - ถนนคนเดินคาร์ล โจฮัน
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 239กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ได้รับการจัดอันดับใหเ้ป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยูใ่ นเขตอุทยาน Frogner เป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรูปแกะสลักหินและรูปหล่อสำริดจำนวนมากกว่า 200 ชิ้นงาน ที่น่าทึ่งคือ ผลงานทั้งหมดนั้น สรรสร้างโดยศิลปิน Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของตัวศิลปินเป็นอย่างมากโดยใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปี เลยทีเดียว
ถ่ายรูปกับโอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE OSLO) แลนด์มาร์คสำคัญ เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ เป็นที่ตั้งของคณะอุปรากรและบัลเล่ตร์ะดับชาติอาคารรูปทรงเลขาคณิตที่สร้างจากกระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์แปลกสะดุดตาไม่เหมือนกับที่อื่นในโลก ออกแบบให้ดูเหมือนธารน้ำแข็งยักษ์โผล่ข้ึนมาจากน้ำ และมีสะพานที่ลาดเอียงสีขาวโพลน
ถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี (Ski Jumping Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ ที่สามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง 30,000 คนเลย และยังได้รับรองมาตรฐานจาก สหพันธ์สกีนานาชาติ (FIS) เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน สกีในช่วงเทศกาล ซ่ึงลานกระโดดสกีแห่งนี้ถูกใช้ในการแข่งขันสกี (Holmenkollen Ski
Festival) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ได้เข้าเป็นส่วนหน่ึ่งของสถานที่ที่ใช้แข่งขัน สกีระดับโลก (FIS Ski Jumping World Cup)
อิสระชอปปิ้ง ณ ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน (KARL JOHAN STREET) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อ ปของฝาก ของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็ง เทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ราคาค่อนขา้งสูง เนื่องจาก นอร์เวยเ์ป็นอีกหน่ึงประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแต่ก็จะมีช่วงลดราคาสินค้าปีละ 2คร้ัง ได้แก่ ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ และ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ซึ่งจะลด 50-70 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

QUALITY HOTEL EXPO หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ออสโล - ฮอนนิงสโวก - Artico Ice Bar - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.40 น.

ออกเดินทางจากเมืองออสโลโดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY) เที่ยวบินที่ DY320
**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง**

12.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัลต้า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากอัลต้าเดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศนอร์เวย์ จัดตั้งเป็นเมืองข้ึนเมื่อปี 2539 มีพ้ืนที่1.07 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร 2,415 คน

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้แวะพักที่ร้าน Artico Ice Bar นั่งจิบเครื่องดื่มในร้านบาร์น้ำแข็งที่อยู่เหนือที่สุดของโลก

จากนั้น

เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (North Cape Hall) มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสำรวจระบบนิเวศของภูมิภาคและของนอร์ธเคป ซึ่งเป็นจุดหมายสำหรับนักเดินทางนอร์ธเคปมีชื่อเสียงเลื่องลือในด้านทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ คนไทยกลุ่มแรกที่ได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และคณะ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปคร้ังที่2 ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) ระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จฯ ด้วยเรือพระที่นั่งไปยังแหลมเหนือ หรือ North Cape (Nordkapp) ประเทศนอร์เวย์ ในคืนวันที่ 10 กรกฎาคม โดยในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ได้ระบุหลักฐานดังกล่าวไว้ว่า “ ที่ซึ่งได้ถ่ายรูปพระอาทิตย์เวลาสองยามนี้เรียกว่า ตำบลเกาะดารเออ ละติจูด 69 ดีกรี 5 มินิตเหนือ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 มินิตตะวันออกรู้สึกปลื้มใจเต็มที่คล้ายกับเห็นสุริยปุ ราคา นำประโคมแลแจกเงิน” โดยพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. และปี ค.ศ. 1907 ไวเ้ป็นที่ระลึกบนก้อนหินด้วย

ที่พัก

SCANDIC HONNINGSVAAG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 จับปูจักรพรรดิ - พิพิธภัณฑ์ SIIDA - เมือง SAARISELKA
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

สุดพิเศษ นำท่านไปจับปูจักรพรรดิ หรือ คิงแครบ เป็นวงศ์ปูชนิดหนึ่ง มักพบในเขตน้ำเย็น เนื่องจากมีขนาดตัวใหญ่และเนื้อมาก ประกอบกับ มีรสชาติดีทำให้ผู้คนนิยมรับประทาน จึงมีราคาค่อนข้างสูง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงเมนูขาปูยักษ์
จากน้ันเดินทางไปยัง Siida เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ต้ังอยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑ์ Sámi และศูนย์ธรรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรม Sámi และ ธรรมชาติของ Northern Lapland
จากนั้น เดินทางไปยังเมือง SAARISELKA ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง **

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก

HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานต้าครอส - ถ่ายรูปกบัเส้น Arctic - เมืองเฮลซิงกิ
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) นั้นเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ เเละเป็นเมืองที่มีความสำคัญ ในระดับตำนานที่เด็กๆ ทั่วโลกต่างรับรู้กันเป็นอย่างดีเพราะที่นี่นับว่า เป็นบ้านของซานตาคลอส จึงไม่น่าเเปลกใจว่า ที่นี่จะเป็นอีกเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
** 257 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง **

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารที่หมู่บ้านซานต้า

จากนั้น

ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ตั้งอยู่บนเส้น Arctic ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก ปัจจุบัย หมู่บ้านซานตาคลอสแห่งน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สามารถมาเจอคุณลุงซานต้าตัวเป็นๆ ได้ตลอดปีและเมืองน้ีตั้งอยู่บริเวณเส้น Arctic พอดิบพอดีซ่ึงเหนือเส้นนี้ข้ึนไปก็จะนับ เป็นเขตขั้วโลกเหนือแล้ว ฉะนั้นกิจกรรมยอดนิยมของคนที่มาเมืองนี้ก็คือการถ่ายรูปกับเส้น Arctic นี่เอง โดยเขาจะมีสัญลักษณ์แสดงชัดเจนทั้งเสาและเส้นแบ่งเขต ท่านจะได้รับใบประกาศที่แสดงว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ข้ามเขต Arctic

18.10 น.

ออกเดินทางจากเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) เที่ยวบินที่ AY536

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง**

19.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวันตา (HEL)

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก

ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ - จตัุรัสเซเนท - พิพิธภัณฑ์เมืองเฮลซิงกิ - ตลาดปลาเฮลซิงกิ
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิน Rock Church เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยแต่เดิมพ้ืนที่ของโบสถ์น้ีเป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น โบสถ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรักและมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียน อธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้ เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างข้ึนเมื่อวนั ที่14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกัน ที่โบสถ์แห่งน้ี
เดินทางสู่จัตุรัสเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารที่น่าตื่นตาตื่นใจรอบๆ จัตุรัสขนาดใหญ่แห่งน้ีซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของการเมือง ศาสนา และวิทยาศาสตร์ในเมืองน้ีจัตุรัสขนาดใหญ่เป็นการอุทิศให้กับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิกสมัยศตวรรษที่ 19 ด้านหน้าโบสถ์มีรูปป้ันพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่บริเวณน้ันหอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิหน้าอาคารภายนอกสีเหลือง เสาสีขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของจัตุรัสคือบ้านของเซเดร์โฮล์ม ซ่ึงเป็นอาคารหินที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองเฮลซิงกิที่อยู่ติดกันเพื่อชมนิทรรศการน่าสนใจที่บอกเล่าเรื่องราวของวิถิีชีวิตของท้องถิ่น

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิงกิ (Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจักรแหล่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ที่พลาดไม่ได้เลยคือปลาแซลมอนที่มีความสดมาก หรือจะเป็นแบบรมควันก็มีให้เลือกหลายอย่าง

15.30 น.

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสำราญ SILJA LINE เพื่อทำการเช็คอิน
(การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสำหรับค้าง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย)

17.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ

19.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือเมนูซีฟู๊ด เครื่องดื่ม เช่น เบียร์ ไวน์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ที่พัก

DFDS Scandinavian Seaways ห้องมีหน้าต่าง เตียงคู่

วันที่ 10 กรุงสตอ็กโฮล์ม - ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม - แกมล่าสแตน - ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง - มงกฎุสีทองบนสะพาน Skeppsholmen Bridge - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงสตอกโฮล์ม
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ

09.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน

จากนั้น

นำท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม (Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีพิธีเล้ียงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
อิสระชอปปิ้งย่านแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นอีกที่หนึ่งที่ผู้มาเยือน Stockholm ก็มักจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า ที่นี่มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนที่เก่าแก่และล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในเมืองเลยทีเดียว
ผสมผสานกบัความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง Royal Palace บริเวณแถบพระราชวัง มีตรอกซอกซอยต่างๆ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของขายที่ระลึก
ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุงสตอกโฮล์ม โดยเชื่อมต่อจาก Blasieholmen มายังเกาะ Skeppsholmen ตัวสะพานนั้นมีความยาว 165 เมตร และกว้าง 9.5 เมตร มงกุฎสีทองมักจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุดหน่ึงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็นฉากหลัง

เดินทางสู่

สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม Stockholm Metro เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะใต้ดินที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกเปิดให้บริการในปีค.ศ. 1950 ปัจจุบัน มีจำนวน 100 สถานีโดยเป็นสถานีใต้ดิน 47 สถานี และยกระดับ 53 สถานี มีจำนวน 10 เส้นทาง จัดเป็นกลุ่มสาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายสีน้ำเงิน แดง และเขียว มีระยะทางยาวกว่า 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซ่ึงแต่ละสถานีจะมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งด้วยสีสันสดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย ท้ั้งน่าตื่นตาตื่นใจถูก สร้างสรรค์โดยศิลปินกว่า 150 คน

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก

CLARION HOTEL STOCKHOLM หรือเทียบเท่า

วันที่ 11 พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม - อาร์ลันดา
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือ Vasa เป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะ ที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหน่ึงในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือลำนี้ในเมืองสตอกโฮลม์ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับ เรือวาซาซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา

10.30 น.

ไดเ้วลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานสตอกโฮลม์ - อาร์ลันดา

14.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 961

วันที่ 12 สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ
05.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม