HK.BI.07.CX : ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น นองปิง 3 วัน 2 คืน

ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: Cathay Pacific Airways
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
ระดับโรงแรม: 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน-ขอพรเรื่องสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

เมืองจูไห่ – ถนนแห่งความรัก Lover Road – รูปปั้นสาวงามหวี่หนี่ เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ – ชมโชว์อลังการ 

เมนูพิเศษ!!  เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+รวมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป


โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น ( (- /-/เย็น แบบ SET BOX)
12.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Pacific
Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

15.15 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 654 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

18.40 น.

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B”

เย็น

บริการอาหารเย็น ( แบบ SET BOX )

จากนั้น

นำทุกท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ  นำเข้าสู่ที่พัก Shunzhui Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-บัวหิมะ+โรงงานผ้าไหมจีน-ร้านไข่มุก-หยก-สวนหยวนหมิงหยวน-ตลาดก๊กเป่ย-โชว์หยวนหมิงหยวน ((เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จาก

นั้นนำทกท่านเดินทางสู่จูไห่ (โดยรถโค้ช)ผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบ
ชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะ
สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้
มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยม
ของบรรดาคู่รัก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”
หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล แวะชมร้านไข่มุก ต่อจากนั้น
นำท่านมารู้จักสมุนไพรจีน หรือที่รู้จักในนาม “บัวหิมะ” ซึ่งถือเป็นยาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ”
สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม , แก้ริดสีดวง ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ร้านหยก และ
“โรงงานผ้าไหม” ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จัก
การเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก
มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม อาทิ เช่น ตู้โชว์แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้น
ไหมจีน และยังมีผลิตภัณฑ์จากไหมจีนนานาชนิด อาทิ ใส้ผ้าห่มที่ทำจากเส้นใยไหม, ชุดเครื่องนอนต่างๆ
,เสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ ที่ยังรอให้ท่านซื้อกลับมาเพื่อเป็นของฝาก หรือว่าใช้เอง นำท่านชม สวนหยวน
หมิงหยวน สร้างตามแบบสวนหยวนหมิงหยวนที่ปักกิ่ง จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “ตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย”
ซึ่งเป็นศูนย์การค้าติดแอร์ ชายแดนมาเก๊า –จูไห่ มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายสินค้าหลากชนิด เสื้อผ้า
รองเท้า กระเป๋า ของเล่น สินค้าทุกชนิด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม

ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง แล้วนำท่านชม NIGHT SHOW
หยวนหมิงชิงหยวน สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา
หมายเหตุ…ชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน อาจชมก่อนหรือหลังอาหารค่ำแล้วแต่ความเหมาะสม

จากนั้น

นำเข้าสู่ที่พัก Zhongtian Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ฮ่องกงซิตี้ทัวร์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ ( (เช้า /กลางวัน/-)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ถึงฝั่ง
ฮ่องกง

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง
นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวัง
ต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับ
ผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำ
ธุรกิจ นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน “จิวเวอร์รี่” ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง
,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตาม
ซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ง
ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ นำทุกท่าน
เดินทางสู่ สนามบินเช็คลัปก๊อก นำทุกท่านเช็คอิน

21.20 น.

เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน คาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX617

23.10 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ