D.STN.PW.02 : เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

จังหวัด: สตูล
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
เดินทางโดย: เรือสปีดโบ๊ท
ราคาเริ่มต้น : 10,000 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี –เกาะยาง -  เกาะหินขาว - เกาะอาดัง

เกาะลองกวย  ให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาที่สวยงามอิสระ   หรือพักผ่อนนอนเล่นบน ชายหาดเกาะ  


โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 วันแรก สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ
08.00 น.

รับคณะที่จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

10.30 น.

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

11.00 น.

นำคณะลงเรือ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางนำคณะแวะชม เกาะตะรุเตา และแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.00 น.

คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำคณะ เข้าสู่ที่พักจากนั้นให้ท่านได้รับประทานอาหาร (มื้อที่ 1) ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสี่ฟ้าครามสดใส

17.00 น.

นำคณะชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของ     เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินซ้อน- เกาะดง – เกาะลองกวย- เกาะผึ้ง –เกาะไผ่-เกาะรอกลอย
07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.30 น.

นำคณะลงเรือ เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน ให้ท่านได้ชมความแปลกตาของหิน
  ที่ซ้อนกันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่
  หมู่เกาะดง ให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการังบริเวณเกาะดงตามอัธยาศัย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เกาะลองกวย ให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาที่สวยงามอิสระ หรือพักผ่อนนอนเล่นบน ชายหาดเกาะ ซึ่งชายหาดที่นี่ทรายขาวสะอาด มีลักษณะเป็นแหลมสามเหลี่ยมยื่นออกไปในทะเล มีโขดหินระเกะระกะที่หัวเกาะ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะราวีที่ทอดตัวยาวอยู่ทางขวา   สมควรแก่เวลานำทานดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง,เกาะไผ่และเกาะรอกลอย อิสระกับการพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

15.30 น.

นำคณะเดินทางกลับเข้าที่พักเกาะหลีเป๊ะ

16.00 น.

คณะเดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

17.00 น.

ให้ท่านได้เดินเล่นชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเกาะหลีเป๊ะ ตามอัธยาศัย

19.30 น.

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี –เกาะยาง - เกาะหินขาว - เกาะอาดัง
07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

08.30 น.

นำคณะเดินทางสู่ เกาะหินงาม โดยเรือ ชมหาดหินงามอันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา (ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเลสวยงามมาก
  จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หลากสีสัน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ จากนั้นนำทานชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ณ หาดทรายขาว เกาะราวี อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันบนเกาะ (มื้อที่ 7)

บ่าย

นำท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงามบน เกาะยาง ซึ่งมีอยู่รอบเกาะบนเกาะยางตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะหินขาว นำท่านลงสู่ใต้ท้องทะเล ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสัน และให้ท่านได้สนุกสนาน กับการเล่นน้ำตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เกาะอาดัง ให้ท่านพักผ่อนบนชายหาดเกาะอาดังตามอัธยาศัย

16.00 น.

คณะเดินทางกลับที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 4 วันที่สี่ เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่
07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

09.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล

11.30 น.

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา คณะเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

13.30 น.

(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ คณะเหินฟ้ากลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ